• AETOS DE VOLLEYBALCLUB VAN ARNHEM
  • De jaarlijkse ALV is weer gehouden, op 31 oktober in Valkenhuizen. Tijdens de ALV zijn een aantal onderwerpen de revue gepasseerd, zoals de Notulen van vorig jaar, het financiële jaarverslag, verslagen van de verschillende commissies, de begroting en de contributiebedragen voor dit seizoen. Een belangrijk onderwerp was het tekort aan vrijwilligers; de ALV stemde in met het voorstel om de taken evenwichtig en evenredig te verdelen over teams. Er waren ongeveer 30 leden aanwezig, we gaan er van uit dat de ongeveer 650 niet aanwezige leden tevreden zijn met het gevoerde en het toekomstige beleid.

    Zodra de notulen gepubliceerd zijn, kunt u een en ander in detail nalezen.