• Eind vorig jaar presenteerden vier sportbonden (KNHB, KNGU, KNVB en Nevobo) een plan om kinderen van 2 tot 12 jaar breder motorisch te ontwikkelen. De focus ligt daarbij niet op één sport, maar juist op een brede ontwikkeling vanuit meerdere sporten. Want, zo zeggen de vier bonden, kinderen zouden daardoor meer plezier ervaren, zich beter en breder ontwikkelen en een goede basis voor een leven lang sporten en bewegen leggen. Dit gezamenlijke initiatief van de sportbonden wekte de interesse van de verschillende sportverenigingen uit Arnhem.

  Tijdens een informatiebijeenkomst over het project ‘een BMO vaardige generatie’, welke geïnitieerd is door Sportbedrijf Arnhem, heeft projectleider Martine Hoofwijk (KNHB) een presentatie gegeven over de nut en noodzaak van breed motorische opleiden. Hierna waren de verenigingen nog meer overtuigd van de meerwaarde die BMO kan hebben voor hun jeugdleden tot 12 jaar. Breed motorisch opleiden draagt op korte en lange termijn bij aan de gezondheid, de sportparticipatie en de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

  In een vervolgbijeenkomst met vertegenwoordiging van voetbalvereniging VDZ, Hockeyclub Upward, Gymnastiekvereniging GCA en volleybalvereniging Aetos, is er gekeken hoe de verenigingen samen kunnen optrekken om het breed motorisch opleiden een vaste plek binnen het trainingsprogramma van de verschillende jeugdafdelingen te geven, waarbij het streven is om minimaal 25% van de trainingstijd te besteden aan oefeningen die hieraan bijdragen.

  Om dit te kunnen realiseren, is het van belang dat het kader die betrokken zijn bij de trainingen van de doelgroep, begrijpt welke meerwaarde BMO heeft voor de jeugd en hoe ze dit kunnen integreren in hun lesprogramma’s. Prestatiecentrum Arnhem heeft experts die op dit thema de trainers kan scholen en enthousiasmeren. Ook wordt er door onderlinge kennisdeling tussen de verschillende sportaanbieders meer betrokkenheid en kennis gerealiseerd rondom dit onderwerp. Het platform van Prestatiecentrum Arnhem zal hier ook voor worden gebruikt. Voor de uitvoering van de programma’s op de vereniging zal er voldoende geschikt materiaal aanwezig moeten zijn om een gevarieerd aanbod neer te kunnen zetten.

  Iedere vereniging stelt een BMO-coördinator aan, zodat er een aanspreekpunt en tevens verantwoordelijke is, die toeziet op de uitvoering van de gemaakte afspraken en waar men terecht kan voor vragen en/of suggesties.

  Voor de doelgroep (kinderen <12 jaar) worden er gezamenlijke sportdagen georganiseerd waar de kinderen kennis kunnen maken met de verschillende sporten die de verenigingen aanbieden en ontdekken waar hun talenten liggen en waar ze zich mogelijk nog verder in kunnen ontwikkelen. Ook is het voor het kader een mooi meetmoment om te kijken hoe de breed motorische vaardigheden van de jeugdleden zich tussen de verenigingen verhouden om zo weer van elkaar te leren hoe we het BMO nog beter kunnen verbeteren en verankeren binnen de verenigingen.

  De vier verenigingen willen zich de komende drie jaar committeren aan bovenstaande activiteiten en hebben voor het realiseren van het programma en het bereiken van de doelen een budget aangevraagd bij het lokaal sportakkoord. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd. Het project kan daardoor van start gaan vanaf seizoen 2021/2022. Niek Verheijen (VDZ) is aangewezen als projectleider en zal samen met de vier BMO-coördinatoren van de deelnemende verenigingen erop toezien dat de afgesproken activiteiten worden georganiseerd. De stuurgroep zal 4x per jaar bij elkaar komen om de voortgang van het project te bespreken, waarbij ook Sportbedrijf Arnhem wordt gevraagd om als onafhankelijke partij mee te blijven kijken.

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze BMO-coördinator, Tessa Bulten of de jeugdcoordinator, Kim Wolswijk.